Kenya

The Masai Mara

December in the Masai Mara

November in the Masai Mara

October in the Masai Mara

September in the Masai Mara

August in the Masai Mara

July in the Masai Mara

June in the Masai Mara

Visiting the Masai Mara for safari in May

Visiting the Masai Mara for Safari in April

Maasai Mara

Visiting the Masai Mara in March